วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ข่าวคืออะไร

        ข่าวคือ ?

        ข่าว คือเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่ได้รับการรายงานเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เพราะถ้าเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะมีคนสนใจมากเพียงใดแต่ไม่ได้รับการรายงานก็ไม่ถือว่าเป็นข่าว หรือว่าข่าว จะเป็นสิ่งใหม่ๆ หรือขอ้มูลใหม่ๆ ที่มีเนื้อหาสาระและประโยชน์ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก

         ข่าว หรือ คำว่า NEWS ในภาษาอังกฤษจำแนกได้ดังนี้
N-NORTH
E-EAST
W-WEST
S-SOUTH

          ดังนั้นข่าวจึงมีความครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอาณาเขตของโลกและเป็นที่สนใจนอกจากนั้นยังต้องได้รับการรายงานอีกด้วย
          องค์ประกอบของข่าวมีดังนี้
1.ความรวดเร็ว ข่าวจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีความรวดเร็วในการนำเสนอและเป็นเหตุการณ์ที่มีความทันสมัย สดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์
2. ความใกล้ชิด เพราะข่าวที่มีความใกล้ชิดกับตัวผู้อ่านมากเท่าใดผู้อ่านก็จะให้ความสำคัญและความสนใจต่อข่าวนั้นมากยิ่งขึ้น
3.ความสำคัญหรือความเด่นของข่าว อยู่ที่ว่าข่าวนั้นจะเด่นในเรื่องใด อาจเป็นเรื่องของ บุคคลที่มีความเด่น ฐานะของผู้เป็นข่าว เวลาหรือสถานที่ที่เป็นข่าวก็สามารถมีความสำคัญต่อข่าวด้วย
4.ความกระทบกระเทือน คือการมีความใกล้เกี่ยวข้องกับผู้อ่านโดยตรงหรือมีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก
5.ความมีเงื่อนงำ คือการค้นหาข้อเท็จจริง การมีปมในข่าว เงื่อนงำ น่าสนใจ น่าติดตาม
6.ความแปลก อาจจะเป็นในเรื่องของ คนในข่าว สิ่งของหรืออื่นๆ ที่สามารถเป็นข่าวได้นั้นต้องมีความแปลกเป็นที่สนใจของผู้อ่าน
7.ความขัดแย้ง อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ประเทศหรือระหว่างประเทศ เช่นในปัจจุบันคือมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มพรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปปัตย์ หรือความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเรา
8.อารมณ์ เป็นสิ่งที่สะเทือนอารมณ์คนอ่าน เมื่ออ่านแล้วรู้สึกคล้อยตามข่าว เช่น ข่าวการตาย การสูญเสีย รู้สึกเสียใจตาม หรือข่าวชีวิตรันทด
9.ความก้าวหน้า จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวเทคโนฯ ใหม่ๆ หรือข่าววิชาการการพัฒนา

         นอกจากนี้แล้วการที่จะเป็นข่าวได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องดังนี้
1.ความถูกต้อง ข่าวต้องชัดเจน มีความถูกต้องเป็นความจริงเท่านั้น
2.ความสมดุล ข่าวต้องมีความเป็นกลางไม่ลำเอียง
3.การไม่เอาตัวเข้าไปพัวพันกับการรายงานข่าว
4.ความชัดเจนและกระทันรัด เนื้อหาของข่าวจะไม่กำกวม สองแง่สามง่าม มีความชัดเจนอ่านแล้วรู้แล้เข้าใจทันที
5.เวลา ข่าวต้องทันสมัย รวดเร็ว สด ใหม่ อยู่เสมอๆ

         การเขียนข่าวแบบปีระมิดหัวกลับจะเป็นการเขียนข่าวที่นิยมมากที่สุด คือการเขียนข่าวที่เอาความสำคัญของข่าวขึ้นมาไว้ด้านบนสุดของข่าวตามส่วนประกอบของข่าว คือ
Headline พาดหัวข่าว
Lead ความนำ เป็นส่วนที่บอกถึง 5W1H จะมีความสำคัญมากที่สุดในข่าว
Neck ส่วนเชื่อม เป็นส่วนเชื่อมโยงเนื้อหาข่าวระหว่างความนำกับเนื้อหาข่าว
Body เนื้อข่าว เป็นรายละเอียดทั้งหมดของข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น